Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия за плащане и доставка

Общи условия за плащане и доставка

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазарувате чрез този уеб сайт. Използването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “Одисей Трейд” ООД, гр. Варна, ул. Васил Друмев №57, ЕИК 201780637, (наричан по-долу ДОСТАВЧИК) от една страна и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „https://nordcool.bg”, наричан по-долу САЙТ, както и отношенията със същите, когато използват информационните, търговски стоки и услуги предлагани от „“Одисей Трейд” ООД (наричани за краткост Стоки/Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “Одисей Трейд” ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Васил Друмев №57
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Тролена №4
4. Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Тролена №4, e-mail: info@nordcool.bg , тел: +0894 788 799
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201780637,
6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201780637


1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА https://nordcool.bg
Чрез Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително следното:
- да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на горепосочената интернет страница;
- да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика;
- да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Сайта начини за разплащане;
- да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика;
- да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
- да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на интернет страницата;

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.


2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя,  информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. ДОСТАВЧИКЪТ само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да е смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.


3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ
Предвид използването на Сайта https://nordcool.bg и при извършване на регистрацията Потребителят се съгласява и задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). Ползвателят се задължава своевременно да  актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

С извършване на регистрацията Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Независимо от това преди всяко потвърждение на поръчка актуалната към този момент тяхна редакция се предоставя на Потребителя и потвърждение не може да бъде извършено преди изрична декларация за тяхното приемане.

В случай, че Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура при изгубени или забравени имена и пароли,

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията за направената регистрация и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.


4. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ
Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Доставчика и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. Доставчикът не носи отговорност за авторски права, свързани със или произтичащи от стоки или услуги, доставени от него, освен когато тези стоки са произведени от Доставчика, респективно когато услугите са предоставени само от него.

Доставчикът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Предоставените препратки на Сайта https://nordcool.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. Доставчикът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.


5. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА
Информацията за стоките в сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основни характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Информацията, предоставяна на Потребителя е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки и на Английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Правилно представяне на модел и серия на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.


6. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В https://nordcool.bg
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка;

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо от евентуално направени след това промени.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, Доставчикът може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната, и съгласие от страна на Потребителя.
 

7. ПЛАЩАНЕ
Потребителят може да заплати цената на поръчана стока като използва по свой избор един от следните начини: Наложен платеж; Банков превод.

Независимо от избрания начин за плащане всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, да заплаща на Доставчика, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от Сайта стока.

При плащане чрез "наложен платеж" при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена на стоката и стойността за доставка на поръчката. Потребителят предава на куриера цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за доставката, посочена във фактурата/касовата бележка. Плащането се отбелязва в документа за приемо-предаване, който служи за разписка и удостоверява предаването на стоката от куриера на Потребителя. С подписването на документ за приемо–предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, посочена във фактурата/касовата бележка.

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Доставчика или на неговият представител, извършващ доставката  пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Доставчика, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги.   


8. ДОСТАВКА
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове, с куриер, със собствен транспорт. Доставките на стока с наложен платеж се извършват в рамките на три работни дни след потвърждаване на поръчката. При авансово плащане по банков път доставките се извършват в рамките на три работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на Доставчика.

Стоките се доставят до 3 (три) работни дни, като посоченият срок се прилага доколкото не противоречи на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. При всички случаи Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 (седем) дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата. При извършването на доставката се подписва документ за приемо–предаване, като Потребителят собственоръчно изписва и собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, Доставчикът задържа поръчаната стока и изпраща уведомление до Потребителя. С уведомлението на Потребителя се дава срок от две седмици, в който той трябва да получи поръчаната стока на адреса на Доставчика, както и предупреждение за разваляне на договора при неизпълнение на това задължение на Потребителя. След изтичане на този срок и ако Потребителят не е приел стоката, договорът се разваля автоматично без необходимост от допълнителни волеизявления. В този случай Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10 (десет) процента от крайната брутна цена на стоката съгласно поръчката, както и обезщетение в размер на направените от Доставчика разходи по доставката. Доставчикът си запазва правото да търси обезщетения за по-големи вреди в резултат на развалянето, ако са налични такива.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес и/или телефон.

Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че в отношенията между тях удостоверените с подписа на доставчика обстоятелства относно доставката на стоката ще се смятат за верни до доказване на противното.

Доставчикът не носи отговорност при:

- изчерпване на количества от дадени артикули,

- забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки.

- забавяне на доставката от превозвача и/или куриера- форсмажор


9. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА
На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка  - чрез писмо по пощата или e-mail, без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за връщането на продукти се поемат от Потребителя, освен ако Доставчикът изрично, за конкретния случай и в писмен вид е предложил да прибере стоките сам.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Доставчикът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

Възстановяването на сумата се извършва, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките и доброто функциониране на стоката, или износване, драскотини, охлузвания, токов удар, липсващи аксесоари, отпаднала или намалена производствена гаранция, доставчикът си запазва правото да реши дали да приеме връщането или да задържи част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите или, по избор на Потребителя, може да му достави продукта обратно, за негова сметка.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на посочения срок от 14 дни.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

Казаното в настоящите общи условия в раздела "Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена" се прилага изцяло и за онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към финансовата институция, кредитирала онлайн покупката, предмет на отказа от договор.

С оглед избягване на всякакво съмнение, Доставчикът няма да разглежда, и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на потребители в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Отказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.


10. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Представените на сайта стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване се прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда) с данните на стоката и гаранционните срокове.

Гаранционните условия на Доставчика са публикувани на Сайта.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви.


11. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;  в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. (в този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение); в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


12. ДРУГИ
Сайтът има право да променя технологията, интерфейса и дизайна на предоставяните стоки и услуги без предварително известяване.

Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Доставчикът управлява този Сайт от офиса си в София, България. Доставчикът не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време чрез публикуването им на видно място в Сайта. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя, ако последният не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. Доставчикът предоставя и допълнителна възможност на Потребителя да отхвърли промените в условията, като изисква изрично потвърждение за съгласието и приемането им преди всяка поръчка, указвайки и датата на публикуване на валидната към този момент редакция. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Доставчика преди извършването ѝ поръчки.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Доставчикът не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 

Настоящите условия за ползване влизат в сила от 22.05.2018 г.